CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

(Theo điều 68 đến 73 nghị định số 52/2013/NĐ-CP)

1.   MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Công ty TNHH MTV Hội Nhập Phát Triển Đông Hưng – AEON Citimart cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Những thông tin của quý khách sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

        Thông b