X

CHÍNH SÁCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

                 CHÍNH SÁCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Trước khi Khách Hàng cung cấp DLCN và đồng ý cho Công Ty tiến hành các hoạt động XLDLCN khác, Khách Hàng cam kết đã đọc, hiểu rõ, tự nguyện và đồng ý “Chính Sách” này, với các nội dung sau đây:

I.   KHÁI NIỆM CƠ BẢN

  1. Dữ Liệu Cá Nhân (“DLCN”) của Khách Hàng là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền hoặc giúp xác định một Khách Hàng cụ thể.
  2. Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân (“BVDLCN”) của Khách Hàng là hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến DLCN của Khách Hàng theo quy định của pháp luật.
  3. Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân (“XLDLCN”) của Khách Hàng là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới DLCN, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
  4. Khách Hàng: người đăng ký trở thành khách hàng thành viên của hệ thống cửa hàng AEON Citimart.
  5. Công Ty: Công ty TNHH MTV Hội Nhập Phát Triển Đông Hưng (MST: 0312629241), các chi nhánh, địa điểm kinh doanh trực thuộc Công Ty, bao gồm tất cả nhân viên, người quản lý của Công Ty.

II.   SỰ ĐỒNG Ý CỦA KHÁCH HÀNG

Sự Đồng Ý Của Khách Hàng được áp dụng đối với tất cả các hoạt động XLDLCN tại mục I.3. trong quy trình XLDLCN. Nội dung chi tiết Sự Đồng Ý Của Khách Hàng:

1. Loại DLCN của Khách Hàng được Công Ty xử lý: DLCN cơ bản được quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP và các sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu có của nó, chi tiết thể hiện tại phiếu đăng ký thành viên AEON Citimart.

2. Mục đích XLDLCN của Khách Hàng: DLCN của Khách Hàng sẽ được thu thập, lưu trữ và bảo mật bởi Công Ty và chỉ sử dụng vào mục đích liên quan đến việc Khách Hàng đăng ký trở thành thành viên AEON Citimart, tuyệt đối không sử dụng vào mục đích thương mại, không xâm phạm đời tư:

- Định danh, xác thực và kiểm tra thông tin khách hàng;

- Duy trì liên lạc với khách hàng, hỗ trợ cho khách hàng trong việc mua sắm và giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến hàng hóa/dịch vụ của Công Ty;

- Khảo sát thị trường, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, thống kê và phân tích thông tin khách hàng, thói quen tiêu dùng để hỗ trợ việc vận hành và kinh doanh của Công Ty và các công ty liên kết, các công ty khác cùng thuộc Tập Đoàn AEON;

- Liên hệ với Khách Hàng hoặc trao đổi với Khách Hàng về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thẻ thành viên AEON Citimart qua email, số điện thoại hoặc các hình thức liên lạc khác;

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công Ty cũng như của Khách Hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật;

- Thực hiện các hoạt động nhằm mục đích giới thiệu, quảng cáo, truyền thông về hàng hóa, dịch vụ; cửa hàng; các chương trình khuyến mại, ưu đãi, chăm sóc khách hàng,… cũng như các thông tin cần thiết khác liên quan đến khách hàng thành viên của Công Ty;

- Để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Khách Hàng trong trường hợp khẩn cấp;

- Phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý những hoạt động vi phạm chính sách, quy định của Công Ty và/hoặc vi phạm quy định pháp luật Việt Nam;

- Chia sẻ, truyền, đưa DLCN cho các bên thứ ba khác (cho việc thực hiện các mục đích nêu trên và các mục đích phù hợp khác), bao gồm nhưng không giới hạn: các công ty liên kết, các công ty khác cùng thuộc Tập Đoàn AEON; đối tác, đại lý, nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ, nhà thầu, bên tư vấn của Công Ty v.v. hoặc theo yêu cầu của các đơn vị, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Các trường hợp khác mà Công Ty phải XLDLCN theo quy định pháp luật.

3. Tổ chức, cá nhân được XLDLCN:

- Công Ty;

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Các tổ chức, cá nhân thực hiện việc XLDLCN thay mặt Công Ty, thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận với Công Ty;

- Các bên thứ ba khác, bao gồm nhưng không giới hạn: công ty mẹ, công ty con, các công ty liên kết, các công ty khác cùng thuộc Tập Đoàn AEON, các đối tác, đại lý, nhà cung cấp, nhà thầu, bên tư vấn của Công Ty,…

4. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng:

4.1. Khách Hàng có các quyền sau với DLCN của mình trong phạm vi pháp luật cho phép và trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

- Được biết về hoạt động XLDLCN;

- Truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa DLCN;

- Xóa hoặc yêu cầu xóa DLCN hoặc yêu cầu hạn chế XLDLCN;

- Yêu cầu Công Ty, tổ chức, cá nhân XLDLCN cung cấp cho bản thân DLCN của mình;

- Phản đối hoạt động XLDLCN trong một số trường hợp pháp luật cho phép;

- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện;

- Yêu cầu bồi thường thiệt hại;

- Tự BVDLCN theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định pháp luật.

4.2. Khách Hàng có các nghĩa vụ sau đối với DLCN của mình:

- Tự bảo vệ DLCN, yêu cầu tổ chức, cá nhân khác có liên quan BVDLCN;

- Tôn trọng, BVDLCN của người khác;

- Cung cấp, cập nhật đầy đủ, chính xác DLCN khi đồng ý cho phép XLDLCN;

- Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng BVDLCN;

- Thực hiện quy định của pháp luật về BVDLCN và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về BVDLCN.

III.   THÔNG BÁO XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN:

Khách Hàng cam kết đã biết rõ và đồng ý toàn bộ nội dung quy định tại Mục III.1 và III.2 trước khi đồng ý cho Công Ty thu thập DLCN và hiểu rằng, Công Ty không cần phải thực hiện thông báo XLDLCN cho Khách Hàng nữa:

1. Thông báo XLDLCN được thực hiện một lần trước khi Công Ty tiến hành hoạt động XLDLCN.

2. Nội dung thông báo XLDLCN:

2.1. Mục đích XLDLCN của Khách Hàng: được nêu tại mục II.2. nêu trên.

2.2. Loại DLCN: được nêu tại mục II.1. nêu trên.

2.3. Cách thức xử lý: tùy vào từng mục đích XLDLCN, Công Ty có quyền tiến hành một hoặc nhiều hoạt động tác động tới DLCN của Khách Hàng được nêu tại mục I.3.

2.4. Tổ chức, cá nhân có liên quan tới mục đích xử lý: tổ chức, cá nhân nêu tại mục II.3. và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan tới mục đích XLDLCN, tùy từng mục đích XLDLCN cụ thể.

2.5. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra: Rò rỉ DLCN cho bên thứ ba không được Khách Hàng cho phép XLDLCN mặc dù Công Ty đã áp dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật cần thiết để BVDLCN Khách Hàng.

2.6. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý dữ liệu: 

- Công Ty sẽ bắt đầu XLDLCN của Khách Hàng kể từ thời điểm Khách Hàng đồng ý với Chính Sách này và cung cấp DLCN cho Công Ty.

- Phù hợp với mục IV, “Hiệu lực của Chính Sách”, Công Ty sẽ kết thúc XLDLCN của Khách Hàng khi DLCN được xóa, hủy theo các quy định của pháp luật và/hoặc quy định, quyết định tại từng thời điểm của Công Ty.

IV.   HIỆU LỰC CỦA CHÍNH SÁCH:

Chính Sách này có hiệu lực kể từ ngày Khách Hàng ký và ghi rõ họ tên tại phần cuối của Phiếu Đăng Ký Thành Viên AEON Citimart, cho đến khi Khách Hàng có quyết định khác hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản.

Công Ty có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc bổ sung Chính Sách này theo quyết định của mình và vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng Chính Sách đã được thay đổi, sửa đổi hoặc bổ sung trên hoặc thông qua website, fanpage hoặc thông qua các kênh liên hệ, thông tin chính thức khác của Công Ty, với hiệu lực ngay tại thời điểm đăng tải. Việc Khách Hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ khách hàng thành viên Công Ty sẽ cấu thành việc Khách Hàng chấp nhận sự thay đổi, sửa đổi hoặc bổ sung đó. Nếu Khách Hàng không đồng ý với bất kỳ thay đổi, chỉnh sửa hoặc bổ sung nào đối với Chính Sách, vui lòng không sử dụng dịch vụ khách hàng thành viên AEON Citimart và thông báo bằng văn bản cho Công Ty 

Nếu quý khách có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: cskh@aeoncitimart.vn  ĐT: 028 3929 1068

                                                                                                      AEON Citimart xin chân thành cảm ơn quý khách!